Historie chovu krůt v Brništi

Zemědělské obchodní družstvo Brniště (ZOD Brniště) je prosperující a moderní zemědělsko-
potravinářskou firmou. ZOD Brniště je největším a nejúspěšnějším chovatelem krůt a krocanů v České republice, ale také špičkovým chovatelem holštýnského černostrakatého skotu. Neméně důležitá je také rostlinná výroba zaměřená na produkci tržních plodin a krmiv, které se pěstují převážně na vlastních pozemcích. Dceřiná firma PROMINENT CZ je největším zpracovatelem krůtího masa a drůbežích specialit s vlastním velkoobchodem. Postupně se také rozrůstá její síť maloobchodních prodejen.


28. května 1961

Vznik družstva se zápisem do obchodního rejstříku. Sloučením 4 družstev – JZD Brniště, JZD Velký Grunov,
JZD Kamenice u Zákup a JZD Velenice vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Nástup Brniště. Produkce zahrnuje obilniny, brambory, řepu, len, jetel, kukuřici a chová se skot a prasata.

1968 

Předsedou se stal Ing. Jiří Hrubý - největší manažerská osobnost historie družstva. Pod jeho vedením
byla opravena a zprovozněna pila, zavedena výrobna masokostní moučky, rozvinut chov drůbeže a založena stavební skupina družstva. Družstvo nakupuje v Dánsku černostrakatý dobytek, zvyšuje rychle mléčnou užitkovost skotu a postupně ruší chov prasat. Po návratu z odborných stáží z USA přichází Ing. Jiří Hrubý s myšlenkou chovu krůt a krocanů v Brništi. Ve velmi krátké době dynamicky rostou nejen výkony, ale i zisky. Během normalizace je však Ing. Hrubý donucen opustit svou funkci. V roce 1971 odchází do rodné Mezouně.

1979

Zahájení velkochovu krůt a krocanů, naskladnění provozů prvními krůťaty.

1983 

Otevřena pískovna ve Velkém Grunově, dobudována posklizňová linka zeleniny.

1989 

Zahájení stavby zelárny, asfaltována síť polních cest, staví se rodinné domy pro členy družstva.

1990–1993 

Dostavěna družstevní kuchyň se společenským sálem a pekárnou. V administrativní budově střediska krůt se buduje porážka, která se později přemístí do objektu družstevní kuchyně. Kupuje se udírna k výrobě uzenin a uzených krůtích dílů. Probíhá privatizace některých středisek družstva a rovněž transformace družstva. Družstvo získává svůj dnešní název Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Brništi.

2001 

Úspěšný prodej výrobny extrudovaného krmení (dnešní PROVIMI PET FOOD) zahraničním investorům.

2002–2004 

Rekonstrukce kravína K100 ve Velkém Grunově. Prodej provozu zelárny. Vybudování nové prodejny krůtího masa v Brništi a rozvoj sítě vlastních prodejen krůtího masa a specialit. Po vstupu země do EU družstvo jako první začíná dodávat mléko firmě Müller do Německa. Probíhá výstavba zastřešených silážních žlabů ve Velkém Grunově.

2005–2006 

První dodávky živých krůt do polské firmy BOMADEK. Dokončena rekonstrukce velkokapacitního kravína ve Velkém Grunově (výstavba čtvrté stáje, rekonstrukce dojírny, modernizace třetí stáje a kejdového hospodářství). Zahájen aktivní výkup zemědělské půdy do přímého vlastnictví družstva. Dokončena rekonstrukce a rozšíření teletníku v Kamenici. Nově je otevřena prodejna krůtího masa v Praze – Uhříněvsi.

2007—2008 

Založena dceřiná firma PROMINENT CZ s.r.o. za účelem zpracování krůtího masa, obchodu krůtím masem jak na maloobchodním trhu (provoz sítě vlastních prodejen), tak i velkoobchodním trhu (prodeje do řetězců Ahold, Interspar, Penny, Tesco). Navázána spolupráce s firmou VITRIER a zahájena konsolidace majetkových podílů do rukou Ing. Sklenára a Ing. Kubíčka. Založení Podralského nadačního fondu ZOD za účelem rozvoje Brniště a jeho okolí.

2009 

Zahájení projektu zefektivňování celé firmy, především živočišné výroby.

2010 

Firma získává 1. místo v podnikatelské soutěži Vodafone – firma roku 2010 Libereckého kraje a Odpovědná firma roku 2010 Libereckého kraje. Je založena 100% dceřiná společnost ZOD energetická s.r.o., která vybudovala fotovoltaickou elektrárnu na střechách provozu krůt.

2017

Firma získává ocenění Top odpovědná firma roku

2018

Zprovoznění posklizňové linky na zemědělské komodity.

Předsedové družstva

1961–1968 Josef Starý
1968–1971 Ing. Jiří Hrubý
1971–1981 Jaroslav Adamec
1981–1983 Jiří Kučera
1983–1989 Ing. Josef Sládeček
1989–2003 Ing. Pavel Pomikáček

Ředitelé družstva

2003–2006 Stanislav Hečlo
2007+ Ing.Otto Forman

Chov a výkrm krůt

Velkochov krůt a krocanů v našem družstvu má dlouholetou tradici, první naskladnění provozů krůťaty se datuje s rokem 1979. Dnes jsme největším chovatelem krocanů a krůt v ČR. V současné době chováme krůty a krocany na pěti provozech, z nich každý má čtyři haly. K výkrmu krůt nakupujeme jednodenní krůťata B.U.T. Big 6 a Big 7, která jsou již rozdělena podle pohlaví. Provoz č.1 slouží k odchovu jednodenních krůťat až do stáří 6 týdnů. V tomto stáří se krůťata převáží na ostatní tzv. dokrmové provozy a pečlivě se rozdělí do jednotlivých hal, kde se krůty a krocani chovají odděleně.

Drůbež chováme na hluboké podestýlce převážně ze slámy v uzavřených halách. K vyprodukování jednoho kilogramu je zapotřebí cca 2,8 kg speciální krmné směsi pro krůty. Krůty se vykrmují do šestnáctého týdne, kdy dosahují váhy 10 kg až 11 kg. Krocani dosahují váhy 20 kg až 22 kg ve stáří 21 týdnů. Vykrmená drůbež se odváží na jatka v Polsku a Německu. Za rok nakoupíme cca 200.000 ks jednodenních krůťat a vyprodukujeme cca 3.000 000 kg živé drůbeže. O celý velkochov se stará jedenáct zaměstnanců družstva.

Rostlinná výroba

Zemědělské obchodní družstvo hospodaří v obilnářsko-bramborářské výrobní oblasti v nadmořské výšce od 320 do 340 metrů nad mořem na půdách středních až lehkých. Roční úhrny srážek se v Brništi pohybují okolo 700 mm. Celkově obděláváme okolo 2300 ha zemědělské půdy, výměra orné půdy činí 2050 ha, z toho 250 ha tvoří trvalé travní porosty. Konvenčním způsobem hospodaření pěstujeme tyto plodiny:

Řepka ozimá

výměra okolo 320 ha, průměrný pětiletý výnos 3,70 t/ha. Řepka je jednou z páteřních
plodin výroby.

Pšenice ozimá

výměra okolo 570 ha, průměrný pětiletý výnos 6,2 t/ha.
Je jednou z hlavních plodin výroby. V posledních letech jsme navýšili její výměru. Vzhledem k vlhčímu klimatu se v naší oblasti u pšenice nedaří dlouhodobě dosahovat potravinářských parametrů, proto se zaměřujeme především na pěstování krmných odrůd pšenice, kterými pokrýváme krmný fond výroby směsí pro krůty.

Ječmen ozimý

výměra 170 ha, průměrný pětiletý výnos 5,50 t/ha.
Vzhledem k časné sklizni plní v osevním postupu především funkci předplodiny řepky ozimé,
pokrýváme jím polovinu ploch před řepku.

Triticale ozimé

výměra 200 ha, průměrný pětiletý výnos 5,20 t/ha. Výměra byla v minulých letech o 30 % navýšena, část produkce je určena pro zpracování na bioethanol.

Pšenice jarní

výměra 100 ha, průměrný pětiletý výnos 5 t/ha. V našem osevním postupu má nezastupitelnou roli.
Žito ozimé - výměra 50 - 100 ha, průměrný pětiletý výnos 5,10 t/ha. Pěstování této plodiny má u nás dlouholetou tradici, nicméně v poslední době pomalu snižujeme výměru vzhledem k jeho nerentabilitě.

Oves

výměra 50 ha, průměrný pětiletý výnos 4,70 t/ha. Jeho produkce je určena na maloprodej pro okolní chovatele koní a je dodáván na výrobu krmných směsí pro mladé býky. Pro potřeby zajištění kvalitních objemných krmiv pro chov skotu pěstujeme na 260 ha kukuřici na siláž a CCM. Dále pěstujeme na 250 ha vojtěšku na senáž.

Chov Skotu


Chov skotu má velmi významné postavení v zemědělské výrobě družstva. Dojnice jsou ustájeny na farmě ve Velkém Grunově ve volných stájích, které byly rekonstruovány v roce 1996. V letech 2005–2006 jsme postavili nový kravín se stáním pro 252 ks dojnic, který splňuje všechny podmínky welfare (podmínky životního prostředí) chovu dojnic.

Podnik má uzavřený obrat stáda, celý chov skotu je prostý IBR. Jalovičky jsou odchovávány ve venkovních individuálních boudách do dvou dvou mesíců stáří. Do 6 měsíců stáří se chovají ve společných kotcích, dále se převážejí na farmu v Kamenici u Zákup k dalšímu odchovu. Zde jsou připuštěny a zpět se vrací v pěti měsících březosti. Stáří jaloviček při prvním otelení je nižší než 24 měsíců.

Výroba mléka

Výsledky, které stádo 650 ks dojnic holštýnského plemene dosahuje, řadí podnik na jedno z prvních míst v rámci celé populace holštýnského skotu v naší republice. V kontrolním roce 2010 dosáhla užitkovost 11443 kg mléka, tuk – 3,71 %, bílkovina – 3,13 %.

Dojení se provádí v paralelní dojírně Fullwood 2 x 14 a dojí se 3x denně. Mléko si denně odváží mlékárna z Drážďan.

Nedávné úspěchy

  • V chovatelské soutěži pořádané Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, za rok 2009 o podnik s nejvyšší produkcí kilogramu tuku a bílkovin se náš podnik umístil v kategorii podniků ze 401 a více uzávěrek normovaných laktací na 3. místě s výsledkem 793 kg tuku a bílkovin, při 11 492 kg mléka, 3,78 % tuku a 3,13 % bílkovin.
  • Farma ve Velkém Grunově byla oceněna plaketou Svazu holštýnského skotu ČR za vysokou užitkovost v kontrolním roce 2010 (užitkovost mléka 11 443 kg, tuk – 3,71 %, bílkovina – 3,13 %). V kategorii 770 kg a více tuku a bílkovin se umístila na 12. místě z jednotlivých chovův České republice.
  • V roce 2010 do kategorie „100 000 krávy“ nám přibyly 3 plemenice. Ve zmíněné kategorii máme celkem sedm plemenic.
  • 1. místo v libereckém regionálním kole soutěže Vodafone – Firma roku 2010 získalo Zemědělské obchodní družstvo Brniště. Současně bylo ZOD Brniště uděleno ocenění společnosti Vodafone – Odpovědná firma roku Libereckého kraje 2010. Porota nás ocenila za jasnou koncepci zefektivňování zemědělské výroby. Dceřiná firma PROMINENT CZ s.r.o. postoupila do krajského kola soutěže Vodafone – Firma roku 2010.
  • Zemědělské obchodní družstvo přihlásilo do sedmého ročníku soutěže Výrobek roku 2010 Libereckého kraje do kategorie Mléko a mléčné výrobky svůj výrobek "Mléko Prominent", který se umístil na 3. místě.

PROMINENT CZ s.r.o.


Vedle zemědělské prvovýroby rozšiřuje ZOD Brniště své aktivity do oblasti zpracování krůtího i kuřecího masa, velkoobchodu a maloobchodu převážně s drůbežím masem a masnými specialitami. Zpracování masa a obchodní činnost je soustředěna od r. 2007 do dceřiné společnosti PROMINENT. Provozuje osmnáct vlastních maloobchodů, které jsou převážně zaměřené na prodej krůtího masa a krůtích specialit.

ZOD energetická s.r.o.


V květnu 2010 Zemědělské obchodní družstvo zakládá společnost ZOD energetická s.r.o.
a vybudovalo fotovoltaické elektrárny 415kW na středisku krůt – provoz 4.


Podralský nadační fond ZOD


Podralský nadační fond ZOD byl založen Zemědělským obchodním družstvem v roce 2008. Posláním Podralského nadačního fondu ZOD je zkvalitňování životního prostředí regionu Podralsko a kvality života občanů. Dále podporujeme rozvoj místní ekonomiky, venkovské turistiky jako prostředku hospodářského rozvoje regionu Podralsko a rozšiřování ekologického zemědělství.

Zabýváme se kulturně-společenskou, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti a dalšími veřejně prospěšnými aktivitami ve prospěch regionu Podralsko. Svojí činností nadační fond přispívá ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru Podralska, jako místu pro plnohodnotný život všech občanů. Poslání je realizováno za spolupráce se zakladatelem ZOD Brniště, místní veřejnou správou, občany a místním podnikatelským i neziskovým sektorem.

Největším úspěchem je získání dotace na Stezku hastrmanů - naučně-zábavná stezka zaměřená na rodiny s dětmi, která vede obcí Brniště a bude dokončena na podzim 2011.