OCHRANA OZNAMOVATELŮ

V souladu se zněním zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) byla přijata opatření k ochraně osob oznamujících možné protiprávní jednání. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti a zajistit přitom ochranu a podporu osob, která na protiprávní jednání upozorní.

Oznámení je možno učinit:

 • elektronicky na emailovou adresa: ochrana-spotrebitelu@email.cz
 • telefonicky na telefonní linku: 722 355 691
 • listinným oznámením na adresu organizace Jáchymov 1, 471 29 Brniště. Obálku je nutné zřetelně označit: „NEOTVÍRAT“ – k rukám Ing. Radmily Sobotové)
 • osobně na pracovišti ZOD Brniště a.s., Brniště evidenční číslo 4, sjednáním schůzky emailem ochrana-spotrebitelu@email.cz nebo telefonicky na čísle 722 355 691

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
u PROMINENT CZ s.r.o. (dále Firma) nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • a) má znaky trestného činu,
 • b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost
je příslušné osobě známa.

Ochrana oznamovatele

Odpovědná osoba přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje Firma opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti Oznamovatele, plní pokyny Firmy /pokud neohrožují či maří výkon její činnosti podle Zákona/ v rámci vyřízení Oznámení. Dále zachovává mlčenlivost o skutečnostech,
o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, vždy postupuje při výkonu této činnosti nestranně.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle zákona, pokud měli oprávněné důvody se domnívat,
že se oznámení v době podání zakládá na pravdivých informacích. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz vystavení odvetnému opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Postup Odpovědné osoby po podání oznámení

 • o přijetí Oznámení písemně vyrozumí Oznamovatele do 7 dní od oznámení, pokud tomu neodporují zákonné důvody /Oznamovatel požádal o nevyrozumění, či vyrozuměním by došlo k prozrazení Oznamovatele jiné osobě/,
 • posoudí důvodnost Oznámení a do 30 dní sdělí písemně Oznamovateli výsledek posouzení ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých může tuto lhůtu prodloužit až o 30 dní, nejvýše dvakrát. Před uplynutím lhůty musí sdělit Oznamovateli důvod a délku prodloužení,
 • zjistí-li, že nejde o Oznámení dle vnitřní Směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele,
 • vyhodnotí-li Oznámení jako důvodné, navrhne Firmě opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
 • nepřijme-li Firma navrhované opatření, navrhne či přijme jiné vhodné opatření,
 • o přijatém opatření vyrozumí Oznamovatele bez zbytečného odkladu,
 • vyhodnotí-li Oznámení jako nedůvodné, vyrozumí bez zbytečného odkladu Oznamovatele s odůvodněním a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení u orgánu veřejné moci – Ministerstva spravedlnosti ČR,

Kompletní seznam právních předpisů spojených s problematikou ochrany oznamovatelů, metodická doporučení a další informace pro veřejnost i oznamovatele jsou zveřejněny na webu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/.